tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Giới thiệu
 Tình hình hoạt động
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Giới thiệu

Những văn bản liên quan đến tư cách pháp lý của Quỹ tín dụng TW

(Cập nhật ngày: 29/06/2006 - 03:25:35 PM )
Quỹ tín dụng Trung ương được thành lập theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 27/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc “triển khai đề án thí điểm thành lập QTDND”. Đến ngày 9/12/1994, Chính phủ có công văn số 6901/KTTH V/v thành lập Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trong đó ghi rõ “Việc thành lập một tổ chức cổ phần kinh doanh về tiền tệ, thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Ngân hàng, HTX tín dụng và Công ty tài chính. Tên gọi của tổ chức này là Quỹ tín dụng Trung ương hay Ngân hàng Hợp tác xã…”. Căn cứ vào 2 văn bản trên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyết định số 162/QĐ-NH5 ngày 8/6/1995 về việc cho phép thành lập Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và Quyết định số 200/QĐ-NH5 về việc cấp giấy phép hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương với số vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, thời gian hoạt động 99 năm.
C 1.1. Khái niệm Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương:
Quỹ tín dụng Trung ương là một tổ chức tín dụng hợp tác, do các QTDND Cơ sở, các tổ chức tín dụng và các đối tượng khác tham gia góp vốn thành lập, được Nhà nước hỗ trợ vốn để hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ Ngân hàng, nhằm mục đích hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống QTDND. Quỹ tín dụng Trung ương hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.
C 1.2. Công văn số 6901/KTTH của Chính phủ về việc thành lập QTDTW
C 1.3. Quyết định 162/QĐ-NH5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép thành lập QTDTW
C 1.4. Quyết định 200/QĐ-NH5 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cấp giấy phép hoạt động cho QTDTW
C 1.5. Giấy phép hoạt động QTDTW
C 1.6. Giấy phép thành lập công ty
C 1.7. Đăng ký khi thành lập công ty
C 1.8. Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
 
CHÍNH PHỦ
.............
Số: 6901/NH-GP
V/v thành lập quỹ tín dụng nhân dân Trung ương
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............o0o.............
Hà nội, ngày 09 tháng 12 năm 1994
Kính gửi: - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
- BỘ TÀI CHÍNH
- UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC.
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (công văn số 833/TTg-NH17 ngày 24 tháng 11 năm 1994), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Việc thành lập một tổ chức cổ phần kinh doanh về tiền tệ, thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23 tháng 5 năm 1990. Về tên gọi của tổ chức này là Quỹ tín dụng Trung ương hay Ngân hàng Hợp tác xã, có thể gợi ý khi xây dựng dự thảo điều lệ và do đại hội cổ đông xem xét quyết định.
2. Giao cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chọn và cử cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất làm đại diện cho phần vốn thuộc sở hữu Nhà nước tham gia thành lập và quản lý theo quy định tại Nghị định số 361/HĐBT ngày 01 tháng 10 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng.
3. Cho phép Ngân hàng Nhà nước sử dụng nguồn vốn cung ứng tín dụng đã được phê duyệt năm 1994 để góp vốn bằng 40% vốn điều lệ, 80 tỷ đồng vào Quỹ tín dụng Trung ương hoặc Ngân hàng Hợp tác xã.
KT/ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
ĐÃ KÝ: PHAN VĂN KHẢI
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
.............
Số: 162/QĐ-NH5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............o0o.............
Hà nội, ngày 08 tháng 06 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Về việc cho phép thành lập Quỹ tín dụng Nhân dân TW
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
- Căn cứ Quyết định số 390/TTg ngày 27/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân;
- Căn cứ công văn số 6901/KTTH ngày 09/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương;
- Theo đề nghị của Ban trù bị thành lập Quỹ tín dụng Trung ương và Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính Ngân hàng Nhà nước Trung ương,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Cho phép thành lập Quỹ tín dụng Trung ương theo mô hình thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân, đặt trụ sở tại Thủ đô Hà Nội.
Điều 2: Hội đồng Quản trị lâm thời Quỹ tín dụng Trung ương được tiến hành các công việc theo yêu cầu xin cấp giấy phép hoạt động và khai trương hoạt động Quỹ tín dụng Trung ương.
Điều 3: Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, chủ tịch Hội đồng Quản trị lâm thời, Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thi hành Quyết định này./.
KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đã ký: ĐỖ QUẾ LƯỢNG

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
.............
Số: 200/QĐ-NH5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............o0o.............
Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 1995
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Về việc cấp giấy phép hoạt động cho Quỹ tín dụng Nhân dân TW
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
- Căn cứ Quyết định số 390/TTg ngày 27/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân;
- Căn cứ công văn số 6901/KTTH ngày 09/12/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương;
- Xét đơn xin cấp giấy phép hoạt động của Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và các văn bản, hồ sơ kèm theo;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính Ngân hàng Nhà nước Trung ương,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay cấp giấy phép hoạt động cho Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.
a. Tên gọi:
- Bằng tiếng Việt : Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.
- Viết tắt : QTD TW.
- Bằng tiếng Anh : Central People' s Credit Fund.
- Viết tắt : CCF.
b. Trụ sở chính: 40 Hàng Vôi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
c. Vốn điều lệ ban đầu: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ VNĐ).
d. Thời gian hoạt động: 99 năm.
e. Địa bàn hoạt động: Địa bàn hoạt động của Quỹ tín dụng Trung ương là thành phố Hà nội, nơi đặt trụ sở chính và những địa phương trong nước và ở nước ngoài, nơi Quỹ tín dụng Trung ương được phép đặt Chi nhánh.
Điều 2: Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương là một pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng tổng kết tài sản, có con dấu riêng và có trụ sở phù hợp với hoạt động tín dụng.
Điều 3: Quỹ tín dụng Trung ương được phép thực hiện các nghiệp vụ sau:
1. Huy động vốn:
1.1. Nhận tiền gửi của các Quỹ tín dụng thành viên để cân đối điều hoà trong toàn hệ thống theo cơ chế để cho vay.
1.2. Huy động vốn trong nước và vay vốn nước ngoài bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu ngắn hạn và dài hạn.
1.3. Tiếp nhận vốn tài trợ, vốn uỷ thác đầu tư của Nhà nước, các tổ chức quốc gia, quốc tế, cá nhân ở trong nước và nước ngoài cho các chương trình, dự án đầu tư và phát triển kinh tế.
2. Cho vay:
- Cho vay các Quỹ tín dụng nhân dân thành viên và doanh nghiệp theo nguyên tắc ưu tiên đối với các tổ chức trong hệ thống.
3. Các nghiệp vụ kinh doanh khác:
3.1. Nhận chiết khấu các giấy tờ có giá;
3.2. Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh theo quy chế bảo lãnh của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
3.3. Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc, đá quý và làm các dịch vụ Ngân hàng đối ngoại theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước;
3.4. Hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần của doanh nghiệp và đầu tư chứng khoán;
3.5. Làm dịch vụ giữ hộ tài sản quý và các giấy tờ có giá;
3.6. Thực hiện nghiệp vụ cầm cố, kinh doanh bất động sản;
3.7. Làm dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, thu chi tiền mặt;
3.8. Mua bán và làm đại lý mua bán tín phiếu, trái phiếu chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
3.9. Tham gia thị trường liên Ngân hàng, thị trường tiền tệ ngắn hạn và thị trường chứng khoán quốc gia;
3.10. Làm các dịch vụ tư vấn tài chính, Ngân hàng và đầu tư;
3.11. Thực hiện các nghiệp vụ khác theo Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính.
Điều 4: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng Trung ương có trách nhiệm hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và khai trương hoạt động chậm nhất là 12 tháng, kể từ ngày ký quyết định này.
Điều 5: Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ các Định chế tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Chủ tịch HĐQT lâm thời, Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thi hành quyết định này./.
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Đã ký: CAO SỸ KIÊM

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
.............
Số: 01/NH-GP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............o0o.............
Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 1995
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
- Căn cứ điều 2 Pháp lệnh Ngân hàng Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày ngày 24/5/1990.
- Căn cứ Quyết định số 390/TTg ngày k27/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai đề án thí điểm thành lập Quỹ tín dụng nhân dân.
- Xét đơn xin cấp giấy phép hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.
Nay cấp:
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG
1. Tên Quỹ tín dụng nhân dân: Quỹ tín dụng Trung ương
2. Trụ sở giao dịch: Số 40 Hàng Vôi - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
3. Vốn điều lệ: 200 tỷ VNĐ (Hai trăm tỷ đồng Việt Nam)
Cổ phần xác lập đã có: 103.017.640.000 đ (Một trăm linh ba tỷ không trăm mười bảy triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)
4. Tài khoản phong toả đã mở tại Ngân hàng Nhà nước ........................................
Số hiệu: 4510001 Số tiền gửi: 101.770.670.000 VNĐ
5. Giá trị bất động sản và các phương tiện hoạt động khác đã có: .........................
6. Địa bàn hoạt động: Tại Việt Nam và Chi nhánh ở nước ngoài.
7. Nội dung hoạt động: Theo quyết định số 200/QĐ-NH5 ngày 20 tháng 7 năm 1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
8. Điều kiện còn thiếu, phảI thực hiện đủ trước ngày khai trương:
a. Cổ phần xác lập còn thiếu: ........................................
b. ................................................................................
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Đã ký: CAO SỸ KIÊM
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
.............
Số: 1969/GP-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............o0o.............
Hà nội, ngày 31 tháng 07 năm 1995
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY
Cho phép các sáng lập viên có tên trong danh sách kèm theo được thành lập Công ty Cổ phần với các đặc điểm sau:
Tên Công ty:
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG
Viết tắt: QTDTW
Bằng tiếng Anh: CENTRAL PEOPLE’S CREDIT FUND
Viết tắt: CCF
Trụ sở:
40 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà nội.
Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh Ngân hàng theo Quyết định số 200/QĐ-NH5 ngày 20/07/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng Việt Nam
(Hai trăm tỷ đồng Việt Nam)
Thời gian hoạt động: 99 năm
TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký: ĐINH HẠNH
 
 
 
ĐĂNG KÝ KHI THÀNH LẬP CÔNG TY
- Tên công ty: Công ty cổ phần Quỹ tín dụng Nhân dân Trung ương (QTDTW)
Central People’s credit fund - CCF
- Trụ sở giao dịch: 40 Hàng Vôi – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà nội.
SỐ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
060280
Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
(Hai trăm tỷ đồng)
Trong đó: Bằng tiền, ngoại tệ, vàng:
200.000.000.000 đồng
Bằng hiện vật, bản quyền sở hữu công nghiệp:
Số cổ phiếu phát hành: 200.000 cổ phiếu
Mệnh giá cổ phiếu: 1.000.000 đồng
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh Ngân hàng theo Quyết định 200/QĐ-NH5 ngày 20/07/1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
 
 
 
GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CÔNG TY
Số: 1696/GP-UB do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội
Cấp ngày 31/07/1995
Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng thành lập thông qua ngày 10/06/1995
Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
04/08/1995
DẤU CƠ QUAN
CẤP GIẤY CNĐKKD
CHỨC DANH CHỮ KÝ
NGƯỜI CẤP GIẤY CNĐKKD
PHÓ CHỦ NHIỆM
Đã ký: ĐÀM HỒNG

BỘ NỘI VỤ
TỔNG CỤC CSND
.............
Số: 709/ĐKMD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.............o0o.............
Hà nội, ngày 04 tháng 08 năm 1995
GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐÃ ĐĂNG KÝ MẪU DẤU
Căn cứ Nghị định số 62/CP của Chính phủ và thông tư hướng dẫn số 32-TT-LB của Liên Bộ Nội vụ – Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc quản lý và sử dụng con dấu.
Công an Cục C13 Tổng cục CSND chứng nhận:
Con dấu của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đã đăng ký lưu chiểu mẫu tại Cục C13 – Tổng cục CSND – Bộ Nội vụ, và bắt đầu có giá trị sử dụng từ ngày 04 tháng 08 năm 1995.
KT/ CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đại tá: BÙI VĂN THAM
(Đã ký)

                                                                                                Nguồn: Quỹ tín dụng TW

 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Quỹ tín dụng nhân dân Khánh Tín: 60% vốn vay để đầu tư đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản
 Ngành Ngân hàng đẩy mạnh phối hợp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen
 QTDND Nhân Trạch (Quảng Bình): Một điển hình tiên tiến
 Nâng cao vai trò của Quỹ Tín dụng nhân dân
 Đại hội thường niên Quỹ tín dụng nhân dân Nguyễn Trãi (Hà Nội)
 QTDND Thị trấn Thanh Ba (Phú Thọ): Công nghệ thông tin hỗ trợ sự phát triển
 QTDND Duy Thanh: Phát huy hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi tại chỗ
 Thủ tướng chỉ thị củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân
 5 giải pháp trọng tâm ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen
 Ngân hàng Trung ương châu Âu dự tính sớm nhất đến 2020 mới nâng lãi suất
 Quỹ tín dụng nhân dân: Nguồn lực nhỏ cho hiệu quả lớn
 Hiệp hội thăm và làm việc với các QTDND hội viên tại tỉnh Ninh Bình
 Năm 2020, toàn bộ các NHTM niêm yết, giao dịch trên thị trường chính thức
 QTDND Trung An: Đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương
 Liên minh HTX Việt Nam làm việc với tỉnh ủy Hòa Bình
 QTDND Quý Sơn: Điểm tựa cho phát triển kinh tế tại địa phương
 Lễ khai giảng khóa đào tạo nghiệp vụ QTDND tại tỉnh Phú Yên
 QTDND Yên Minh: Mang phép màu chuyển đổi một miền quê
 Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2019 – Phát động phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
 Nâng tầm sứ mệnh trong thời kỳ mới