tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Nghiên cứu trao đổi
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Cập nhật ngày: 18/04/2018 - 12:00:00 AM )

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư số 35/2015/TT-NHNN (Thông tư 35) được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ký ban hành ngày 31/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Sau khi Thông tư 35 ban hành, NHNN đã ban hành mới, sửa đổi bổ sung một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ dẫn đến nhu cầu thông tin báo cáo cần bổ sung/sửa đổi cho phù hợp nhằm phục vụ công tác điều hành, giám sát của NHNN (như Thông tư 06/2016/TT-NHNN, Thông tư 39/2016/TT-NHNN, Thông tư 43/2016/TT-NHNN, Thông tư 19/2017/TT-NHNN,.....).

Bên cạnh đó, sau thời gian hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư 35, một số vướng mắc liên quan đến việc thực hiện báo cáo đã được các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phản ánh và được các Vụ, Cục, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng tiếp thu, rà soát. Trong đó, nhiều kiến nghị vướng mắc của các đơn vị được các Vụ, Cục đề xuất sửa đổi nội dung yêu cầu báo cáo nhằm hướng dẫn rõ cho các tổ chức tín dụng để thực hiện cũng như một số yêu cầu báo cáo cần thiết được sửa đổi để đảm bảo tính khả thi trong quá trình báo cáo.

Do đó, ngày 17/4/2018, Thống đốc NHNN đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Về cơ bản, Thông tư số 11/2018/TT-NHNN tiếp tục kế thừa, hoàn thiện hơn nữa các quy định tại Thông tư 35 và các yêu cầu báo cáo được chỉnh sửa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

1. Kết cấu Thông tư số 11/2018/TT-NHNNgồm5 Điều:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35: Bao gồm 8 khoản sửa đổi theo hướng làm rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong việc theo dõi, tra soát duyệt báo cáo và trách nhiệm của TCTD nhằm tăng tính kịp thời, chặt chẽ trong quy trình tra soát, kiểm duyệt báo cáo và nâng cao tính chính xác của báo cáo.

Điều 2:

- Thay thế Phần 1, Phần 2 Phụ lục 1 Thông tư 35 bằng Phần 1, Phần 2 Thông tư số 11/2018/TT-NHNN.

- Thay thế, sửa đổi 93 báo cáo; Bổ sung 15 báo cáo tại Phần 3 Phụ lục 1 Thông tư 35.

- Thay thế Phụ lục 2 Thông tư 35 bằng Phụ lục 2 Thông tư số 11/2018/TT-NHNN.

- Thay thế Phụ lục 4 Thông tư 35 bằng Phụ lục 4 Thông tư số 11/2018/TT-NHNN.

Điều 3:

-Hủy bỏ 38 báo cáo tại Phần 3 Phụ lục 1 Thông tư 35.

- Thay đổi cụm từ “Cục Công nghệ tin học” thành cụm từ “Cục Công nghệ thông tin” tại Thông tư 35.

Điều 4: Tổ chức thực hiện.

Điều 5: Hiệu lực thi hành của Thông tư: Từ ngày 01/10/2018.

2. Một số điểm khác biệt so với Thông tư 35:

2.1.Sửa đổi nội dung tại khoản 2 Điều 5 đảm bảo phù hợp với nội dung sửa đổi của Phụ lục 4.

2.2.Bổ sung trách nhiệm kiểm duyệt báo cáo của các đơn vị trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết thời hạn gửi báo cáo; Bổ sung trách nhiệm tra soát, kiểm duyệt báo cáo của NHNN chi nhánh đối với các báo cáo của chi nhánh TCTD, Quỹ TDND trên địa bàn nhằm tăng tính kịp thời, chặt chẽ trong quy trình tra soát, kiểm duyệt báo cáo (tiết a, c khoản 2 Điều 12).

2.3.Sửa đổi nội dung liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị trong việc thống kê, nhận xét tình hình chấp hành báo cáo và trách nhiệm của đơn vị đầu mối trong xây dựng và tổng hợp nhận xét tình hình chấp hành của các đơn vị báo cáo theo hướng mở rộng đối với các báo cáo thống kê khác ngoài Thông tư 35 (khoản 5, 6 Điều 16).

2.4.Hoàn thiện quy định theo dõi, đôn đốc, tra soát và kiểm duyệt các mẫu biểu báo cáo của Quỹ TDND trên địa bàn để thống nhất với nội dung quy định tại khoản 2 Điều 19 (khoản 1 Điều 19).

2.5.Bổ sung trách nhiệm của NHNN chi nhánh trong việc tổng hợp nhận xét, đánh giá về báo cáo thống kê do mình phụ trách của các chi nhánh TCTD trên địa bàn nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc NHNN trong việc theo dõi, đôn đốc, chấn chỉnh và kịp thời xử lý vi phạm đối với các TCTD (khoản 3 Điều 19).

2.6.Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm nâng cao trách nhiệm phối hợp của TCTD (trụ sở chính) khi phản hồi, trả lời, giải trình đối với thông báo tra soát của các đơn vị nhận và kiểm duyệt báo cáo của NHNN (bao gồm tra soát điện tử và văn bản) (Điều 20).

2.7.Thay thế Phần 1, Phần 2 Phụ lục 1 Thông tư 35/2015/TT-NHNN bằng Phần 1 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 11/2018/TT-NHNN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong việc tra cứu, theo dõi, thực hiện báo cáo.

2.8.Thay thế, sửa đổi 93 báo cáo: Giãn thời hạn gửi báo cáo, Rà soát, quy định đối tượng báo cáo phù hợp với quy định về nghiệp vụ cũng như hoạt động TCTD, Do văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thay đổi, ban hành mới, Rà soát, chọn lọc những chỉ tiêu cần thiết, hủy bỏhoặc gộp những chỉ tiêu trùng lắp tại các mẫu biểu báo cáo nhằm giảm gánh nặng báo cáo cho TCTD, phù hợp với nhu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát an toàn hoạt động TCTD của NHNN, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra báo cáo.

2.9.Bổ sung 15 báo cáo nhằm phục vụ yêu cầu theo dõi, giám sát việc thực hiện của TCTD tại các văn bản nghiệp vụ mới ban hành.

2.10.Hủy bỏ 38 báo cáo do không cần thiết, không khả thi, hiệu quả sử dụng thông tin thấp, gây gánh nặng báo cáo cho các TCTD hoặc không còn phù hợp với yêu cầu điều hành, giám sát hiện nay.

2.11.Thay thế Phụ lục 2, Phụ lục 4 bằng Phụ lục 2, Phụ lục 4 Thông tư 11/2018/TT-NHNN nhằm cập nhật tỷ giá áp dụng lập báo cáo, xác định thời hạn tín dụng phù hợp với quy định hiện hành và sửa đổi quy định về khái niệm dư nợ tín dụng đảm bảo tính thống nhất, phù hợp yêu cầu chỉ đạo, điều hành của NHNN, đồng thời bỏ quy định về nợ xấu nhằm hạn chế gây hiểu nhầm cho TCTD trong thực hiện. Ngoài ra sửa đổi tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa cho phù hợp với Luật số 04/2017/QH14 về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; sửa đổi quy định về tỷ giá trong lập báo cáo thống kê phù hợp với quy định tỷ giá trong lập báo cáo tài chính tại Chế độ báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính thống nhất của số liệu báo cáo; sửa đổi hướng dẫn tại điểm 10 Phần 2 Phụ lục 2 về hướng dẫn các tổ chức tài chính không phải là TCTD.

3. Thông tư số 11/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2018.

Theo Ngân hàng Nhà nước
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 QTDND liên xã Cương Gián (Hà Tĩnh) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
 Ngân hàng Việt với nỗ lực khẳng định mình
 Triển vọng ngành Ngân hàng năm 2019
 Môi trường vĩ mô ổn định tạo kiện cho hoạt động ngân hàng
 Định hướng triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2019
 Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân: Người đồng hành tin cậy
 Vay vốn dễ như mua rau, tín dụng đen không có đất
 Phú Thọ: Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các QTDND
 Tăng trưởng tín dụng 14% là phù hợp với bối cảnh hiện nay
 Một năm thử thách sự kiên định
 Để tín dụng tiêu dùng phát triển hiệu quả, đúng bản chất
 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Bình tổng kết hoạt động QTDND năm 2018
 Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
 Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%
 Điều hành tiền tệ 2018: Uyển chuyển hơn cho một điều không thay đổi
 Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các giải pháp của ngành Ngân hàng góp phần hạn chế tín dụng đen
 Ngân hàng Nhà nước cảnh báo rủi ro cho vay ngang hàng
 QTDND Hải Trung (Nam Định) - Từng bước tạo dựng niềm tin với khách hàng
 Đảm bảo an toàn tài sản, kho quỹ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2019
 QTDND Nhượng Lĩnh (Hà Tĩnh) đầu tư gần 3,5 tỷ đồng xây dựng trụ sở