tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Mục tiêu tôn chỉ hoạt động
 Sơ đồ tổ chức
 Định hướng phát triển
 Tình hình hoạt động
 Thông tin liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tình hình hoạt động

Ngân hàng nhà nước ban hành chỉ thị 06/CT-NHNN liên quan đến hoạt động QTDND

Ngày 2/10/2018 Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành chỉ thị số 06/CT-NHNN v/v chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã có rất nhiều chính sách đảm bảo quyền lợi người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống. Đồng thời tiếp tục thực hiện theo đường lối chính sách của Đảng, nhà nước trong sự phát triển của hệ thống QTDND nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm và góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống QTDND hiện nay vẫn còn tồn tại một số yếu kém, hạn chế làm ảnh hưởng tới sự phát triển chung, do vậy để hệ thống QTDND phát triển theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Thống đốc NHNN đã ban hành Chỉ thị 06/CT-NHNN và yêu cầu hệ thống QTDND, Chủ tịch HĐQT, giám đốc phải thực hiện nghiêm túc, đồng thời trong Chỉ thị cũng đưa ra một số cảch báo một số các hành vi vi phạm pháp luật để các QTDND có biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống. Dưới đây là một số nội dung của Chỉ thị liên quan đến hoạt động của QTDND:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), giám đốc QTDND, Trưởng Ban kiểm soát (hoặc Kiểm soát viên chuyên trách) cần quan tâm, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động tại QTDND; quán triệt tới tất cả cán bộ, nhân viên và chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng, chống, ngăn ngừa các hành vi, vi phạm pháp luật trong hoạt động một cách có hiệu quả, đặc biệt là hành vi, vi phạm được cảnh báo sau đây:

1.1. Vi phạm quy định về cho vay, phân loại nợ và trích lập dự phòng:

- Vi phạm nguyên tắc, điều kiện vay vốn: Cho vay khách hàng thiếu giấy tờ chứng minh mục đích sử dụng vốn hoặc mục đích vay vốn chưa phù hợp. Thiếu phương án hoặc phương án sản xuất kinh doanh không khả thi. Khách hàng yếu kém hoặc không có khả năng về tài chính, khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến không trả được nợ trong thời hạn vay vốn.

- Vi phạm quy định về bảo đảm tiền vay: Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và các tài sản đảm bảo khác bắt buộc phải công chứng, chứng thực và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật nhưng chưa thực hiện theo quy định. Chưa thường xuyên kiểm tra, đánh giá lại tài sản đảm bảo, hoặc sử dụng hợp đồng thế chấp hết hiệu lực để bảo đảm cho hợp đồng tín dụng mới.

- Vi phạm quy định về hồ sơ vay vốn: Hồ sơ vay vốn không đầy đủ, lưu giữ hồ sơ không đầy đủ, thiếu tài liệu chứng minh sử dụng vốn.

- Vi phạm quy định về thẩm định, xét duyệt cho vay: Thẩm định trước khi cho vay không chặt chẽ, không đủ các tài liệu để xây dựng hạn mức cho vay. Không có báo cáo tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng đến thời điểm vay vốn. Định kỳ trả nợ chưa phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và nguồn trả nợ của khách hàng.

- Vi phạm quy định về kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay: Không kiểm tra hoặc kiểm tra sau cho vay còn sơ sài, mang tính hình thức, ghi chung chung theo mẫu in sẵn, chất lượng kiểm tra chưa phản ánh rõ tình hình hoạt động và kết quả sử dụng vốn vay của khách hàng.

- Vi phạm về giới hạn cho vay: Cho vay không có tài sản bảo đảm đối với Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên không chuyên trách và Kế toán trưởng không đúng quy định; cho vay một khách hàng vượt 15% vốn tự có; và cho vay một khách hàng và người liên quan vượt 25% vốn tự có.

- Cho vay ngoài địa bàn (khách hàng có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn hoạt động của Quỹ); cho vay đối với khách hàng không phải là thành viên thực hiện không đúng quy định.

- Cán bộ QTDND vay ké, nhờ cán bộ QTDND và bạn bè, người thân vay hộ. Thu nợ gốc, thu lãi tiền vay không nộp vào quỹ, không nhập vào sổ sách kế toán, lập hồ sơ cho vay khống, tất toán khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền vay, sử dụng cho mục đích cá nhân.

- Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro không đúng quy định.

1.2. Vi phạm về huy động vốn và gửi tiền: Lợi dụng vị trí công tác huy động vốn ngoài sổ sách, sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của QTDND. Tiền gửi của thành viên chưa đảm bảo tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN. Thẻ lưu sổ tiền gửi tiết kiệm hoặc sổ tiết kiệm đã tất toán không ghi chứng minh nhân dân của người gửi tiền theo quy định tại Điều 9, Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN. Gửi tiền có kỳ hạn tại TCTD khác ngoài NHHTX (trực tiếp đứng tên QTDND hoặc tên cán bộ của QTDND) vi phạm Thông tư 04/2015/TT-NHNN và Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 05/8/2014 của Thống đốc NHNN.

1.3. Vi phạm về quản trị điều hành, kiểm tra, kiểm soát nội bộ:

- Về ban hành văn bản, quy định nội bộ: Chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung điều lệ, một số quy chế, quy trình, quy định nội bộ cho phù hợp với các quy định của văn bản quy định pháp luật hiện hành. Chưa ban hành đầy đủ, ban hành chậm hoặc đã ban hành nhưng nội dung chưa rõ ràng hoặc chưa phù hợp với quy định hiện hành.

- Về hoạt động của HĐQT, giám đốc: Điều lệ còn có nội dung chưa phù hợp với quy định hiện hành. Chủ tịch HĐQT chưa lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể cho các thành viên bằng văn bản theo quy định. Chưa tổ chức họp định kỳ hàng tháng theo quy định, biên bản họp HĐQT nội dung chưa đúng quy định, còn sơ sài, chung chung. HĐQT chưa thực hiện duyệt báo cáo quyết toán tài chính năm. Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp của Quỹ với khách hàng sai quy định pháp luật. Ban điều hành chưa có báo cáo định kỳ tự kiểm tra đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ gửi HĐQT, đại hội thành viên, Ban Kiểm soát và NHNN.

- Về hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ: Trưởng Ban kiểm soát chưa lập kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên bằng văn bản. Bộ Phận kiểm toán nội bộ chưa xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ theo quy định. Chưa ban hành chính sách kiểm toán toán nội bộ theo quy định; Ban kiểm soát không họp theo định kỳ tháng/lần. Các thành viên Ban kiểm soát hàng tháng không có báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản cho Trưởng ban kiểm soát. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế, chưa phát hiện được các tồn tại, sai sót trong hoạt động của đơn vị, tình trạng cán bộ kiểm soát bị vô hiệu hóa, hình thức; không có vai trò phát hiện ngăn ngừa cảnh báo và có báo cáo trung thực với HĐQT hoặc NHNN.

- Một số thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

- Tổ chức đại hội hình thức, biểu quyết Đại hội thiếu rõ ràng, thiếu dân chủ…

1.4. Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động như: Vi phạm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu dưới 8%; vi phạm tỷ lệ khả năng chi trả; vi phạm tỷ lệ mua sắm, đầu tư TSCĐ; vi phạm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn…

1.5. Vi phạm quy định về vốn điều lệ, góp vốn, trả lãi vốn góp:

- Tổng mức góp vốn của một thành viên vượt 10% vốn điều lệ, thành viên góp vốn thường xuyên nhưng không có vốn xác lập tư cách thành viên, thực hiện chưa đúng quy định tại Thông tư 04/2015/TT-NHNN.

- Tăng vốn điều lệ không đúng (chưa đạt hoặc vượt) kế hoạch đã được NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận bằng văn bản.

- Rút vốn, khấu trừ hoặc chuyển nhượng vốn góp của thành viên chưa có đơn đề nghị hoặc chưa được HĐQT phê duyệt theo quy định tại thông tư số 04/2015/TT-NHNN.

- Chưa mở sổ theo dõi vốn góp xác lập tư cách thành viên, sổ theo dõi chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn góp của thành viên theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-NHNN.

- Còn tồn tại tình trạng thành viên ảo, góp vốn thành viên ảo, kể cả vốn điều lệ không đúng với tên người sở hữu.

1.6. Vi phạm quy định về hoạch toán, kế toán, quản lý tài chính:

Hạch toán sai tính chất tài khoản. Vi phạm nguyên tắc thu - chi như thiếu hóa đơn chứng từ gốc, chứng từ không hợp lệ, hợp pháp, thu - chi sai chế độ hoặc hạch toán vào chi phí những khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh. Chưa mở sổ kế toán chi tiết để ghi chép, theo dõi các khoản tạm ứng. Chưa mở đầy đủ các loại sổ sách và tập hợp chứng từ theo quy định như không mở sổ theo dõi công cụ lao động, ấn chỉ quan trọng, tài sản thế chấp của khách hàng. Chưa hạch toán chuyển tài sản cố định có nguyên giá dưới 30 triệu đồng sang công cụ lao động, phiếu chi thiếu chữa ký của kiểm soát, chi làm thêm giờ không có chữ ký người nhận tiền…

1.7. Vi phạm về an toàn kho quỹ theo quy định Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 6/1/2014 quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá như: Chưa quy định định mức tồn quỹ tiền mặt hàng ngày hoặc để tồn quỹ tiền mặt vượt định mức tồn quỹ đã quy định; thiếu quỹ tiền mặt; không thực hiện kiểm kê toàn diện kho quỹ định kỳ theo quy định; chưa mở sổ theo dõi nhập, xuất ấn chỉ trắng quan trọng đang quan lý; không lưu bảng kê thu, chi tiền mặt hàng ngày; sổ theo dõi ấn chỉ ghi chép, cập nhật số liệu không kịp thời; sổ kiểm kê quỹ tiền mặt hàng ngày và định kỳ thiếu chữ ký của kiểm soát…

1.8. Các vi phạm khác:

- Vi phạm về quản lý và sử dụng ấn chỉ quan trọng, đặc biệt trong việc quản lý và sử dụng sổ tiền gửi trắng, để cán bộ QTDND lợi dụng kẽ hở huy động ngoài sổ sách (phát hành sổ tiền gửi nhưng không nộp tiền vào QTDND, không hạch toán vào hệ thống kế toán của QTDND) nhằm chiếm dụng vốn, làm thất thoát tài sản của QTDND, gây mất an toàn cho hoạt động của QTDND, chủ tịch HĐQT hoặc giám đốc tùy tiện sử dụng sổ tiết kiệm trắng làm quà tặng sổ tiết kiệm khống.

- Thực hiện các nghiệp vụ tạm ứng, rút tiền mặt, thu chi sai quy định, Giám đốc chỉ đạo cấp dưới tổ chức huy động vốn trả ngoài mức lãi suất ghi trên sổ tiền gửi, huy động với mức lãi suất cao và sử dụng vốn không hiệu quả; Chủ tịch HĐQT, giám đốc rút tiền mặt để chi tiêu cá nhân, sau đó lập hồ sơ khống để hợp thức hóa việc rút tiền…

- Vi phạm chế độ báo cáo của NHNN.

- Cùng một lúc có 2 hệ thống sổ sách báo cáo để che dấu sai phạm.

- Không thực hiện nghiêm việc báo cáo số liệu đúng qua mạng phục vụ giám sát, quản lý của NHNN…

2. Chỉ đạo, rà soát toàn bộ các hoạt động nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; trên cơ sở đó phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật, thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục các vi phạm pháp luật.

3. Triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được NHNN phê duyệt. Tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu như đôn đốc thu hồi nợ, bán, xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm, khởi kiện khách hàng vay, sử dụng dự phòng để xử lý và các biện pháp cần thiết khác để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.

4. Điều chỉnh tổ chức, hoạt động và tiếp tục thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-NHNN (và các văn bản sửa đổi, bổ sung  Thông tư số 04/2015/TT-NHNN); đảm bảo hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ nguyên tắc hợp tác xã, tránh chạy theo lợi nhuận đơn thuần, trong đó nâng cao tính tương trợ, liên kết giữa các thành viên, tập trung vào các mục tiêu hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, phục vụ cộng đồng cư dân trên địa bàn.

5. Chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo khả năng chi trả, khả năng thanh toán. Chấp hành đúng các quy định của NHNN về cho vay, huy động, lãi suất; quy định bảo đảm an toàn trong hoạt động; quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng và các quy  định pháp luật khác.

6. Kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nhằm hạn chế rủi ro và vi phạm pháp luật trong hoạt động. Tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo để nâng cao kiến thức nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, kiểm soát QTDND. Đảm bảo đến hết tháng 6/2019, tất cả người quản lý, người điều hành … của QTDND theo quy định của NHNN phải được đào tạo, đào tạo lại theo chương trình đào tạo chuẩn hóa do NHNN ban hành. Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm quy tắc đạo đức nghề nghiệp và vận động cán bộ, nhân viên tích cực tham gia phòng, chống, ngăn ngừa, phát hiện, tố giác vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động.

7. Rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy định nội bộ về quản trị, kiểm soát, điều hành, các quy trình nội bộ về hoạt động tín dụng, kế toán, ngân quỹ; kiểm soát và đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ để có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời. Quản lý chặt chẽ các loại ấn chỉ quan trọng, giấy tờ có giá, đặc biệt là sổ tiết kiệm trắng theo quy định của pháp luật và quy định, quy trình nội bộ của QTDND. Thường xuyên kiểm tra quỹ, đối chiếu tiền mặt thực tế với sổ kế toán và sổ quỹ.

8. Thực hiện nghiêm các yêu cầu, kiến nghị, cảnh báo và kết luận thanh tra, kiểm toán của Cơ quan thanh tra các cấp, của tổ chức kiểm toán. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín dụng, kho quỹ để hạn chế tối đa tổn thất tài sản của QTDND.

9. Chủ động phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong hoạt động, đặc biệt là tình trạng làm quyền chi phối của một số thành viên góp vốn lớn trong quản trị, điều hành; tình trạng cho vay quá mức đối với người quản lý, người điều hành và người có liên quan của những người này; xử lý ngay yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo các nguyên tắc làm việc độc lập của cán bộ kiểm soát.

10. Đẩy mạnh công tác vận đông, tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động của QTDND đến thành viên, đến cộng đồng dân cư trên địa bàn; qua đó tạo điều kiện để thành viên hiểu biết và tích cực tham gia quản lý, giám sát hoạt động của QTDND; khuyến khích thành viên thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với sự phát triển của QTDND. Tăng cường tính chủ động và trách nhiệm về các hoạt động liên kết, hỗ trợ với NHHTX, Hiệp hội QTDND, Quỹ bảo toàn.

11. Chấp hành chế độ báo cáo và thực hiện tốt báo cáo giám sát qua mạng. Đảm bảo báo cáo đúng, đủ, kịp thời tình hình, số liệu theo quy định. Nâng cao tính kỷ luật trong việc thực hiện chế độ báo cáo của từng cán bộ phụ trách và Giám đốc QTDND. Nghiêm cấm tình trạng 2 sổ sách tài chính, báo cáo để thực thiện các hành vi gian lận, vi phạm.

Để hệ thống QTDND hoạt động an toàn hiệu quả - phát triển bền vững. Hiệp hội với chức năng liên kết hệ thống rất mong các QTDND hội viên rà soát lại các cơ chế chính sách do Quỹ ban hành, nghiên cứu kỹ và phổ biến tới tất các cán bộ của Quỹ, thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 06 nêu trên./.

Hiệp hội
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Hiệp hội QTDND:​​​​​​​ Hướng đào tạo sát với nhu cầu thực tế hoạt động của QTDND
 Công văn số 4920/NHNN-TCKT về việc triển khai chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
 Công văn số 4838/NHNN-TTGSNH về một số vấn đề trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 Bế giảng khóa đào tạo Nghiệp vụ QTDND theo QĐ 1011/QĐ- NHNN tại Bắc Ninh
 Khai giảng khóa đào tạo theo Quyết định 1011 tại Hải Dương
 QTDND Mê Linh - Hà Nội Đại hội đại biểu thành viên nhiệm kỳ 2020-2025
 Khai giảng khóa đào tạo liên thông từ trung cấp và cao đẳng lên đại học dành cho cán bộ QTDND
 Bế giảng khóa đào tạo Nghiệp vụ QTDND tại thành phố Hải Phòng
 Công văn số 94/CV-HHQTD gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc thay đổi giấy phép kinh doanh của QTDND
 Bản tin kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2020
 Nâng cao vị thế và công năng ngân hàng của quỹ tín dụng nhân dân
 Tập huấn Chấm điểm, xếp hạng tín dụng và thẩm định hồ sơ vay vốn cho cán bộ QTDND khu vực phía Nam
 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Phát huy vai trò trụ đỡ phát triển cho hệ thống QTDND
 Ngân hàng Hợp tác: Điểm tựa phát triển mô hình tín dụng hợp tác xã
 Hiệp hội đồng hành cùng hội viên trong mọi hoạt động
 Ký kết Đề án đào tạo cán bộ nguồn có trình độ Đại học Chính quy cho hệ thống QTDND tại Việt Nam
 Hội thảo khoa học Phát triển bền vững hệ thống QTDND
 Công văn số 82/CV-HHQTD của Hiệp hội về kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến QTDND
 Hiệp hội làm việc với các QTDND hội viên tỉnh Nghệ An
 Nâng cao vị thế cho Quỹ tín dụng nhân dân qua cung ứng dịch vụ